Кооперация ЕКД ”АУТОМОЛ” изпълнява проект по „Безопасност на труда”ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02 - 0070

„Европейски стандарт – автосервиз АУТОМОЛ гр.Пловдив.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

От 01.11.2012г. в ЕКД”АУТОМОЛ” се  изпълнява проект по „Безопасност на труда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд. На основа на разработен проект от колектив специалисти бе сключен договор  № ESF 2302-06-11010 за разработка на проект, имащ за цел подобряване на организацията на труда в автосервиза и условията на труд на работещите в него специалисти.

         За изпълнение на задачите, възложени чрез проекта в повечето случаи се използват външни организации и специалисти. Във връзка с това се проведоха и тръжни процедури за избор на организации – изпълнители. Тръжните процедури бяха проведени съгласно действащата нормативна уредба. За една от задачите при изискване на минимум три оферти , след разговори с потенциални изпълнители, бяха изпратени покани за представяне на оферти до 4 организации, като една от тях не изпрати оферта, поради заетост на нейните специалисти с други задачи. За приемането на офертите беше назначена комисия, която действайки съгласно Наредбата за провеждане на тръжните процедури, прегледа получените оферти и на база предварително разработена методика, ги класира и предложи на ръководството на „АУТОМОЛ”. На база на това класира организацията, събрала най-много точки за изпълнител. За останалите две задачи се изискваше по една оферта, но бяха изпратени покани за всяка една задача до две организации. С организациите, изпратили най – добрите оферти бяха сключени договори за изпълнение.

         В резултат на тези договори вече са изпълнени следните задачи:

1. Разработен е „Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в Кооперация ЕКД”АУТОМОЛ”. Разработката е приета на Експертен съвет и са издадени съответните заповеди за внедряване. Въз основа на този анализ , се изясни какво оборудване трябва да се внедри, за да се подобрят условията за безопасен и здравословен труд.

2.   Разработен е Сборник от нормали за технологията и безопасните условия на труд на всяко работно място в автосервиза. Разработката е приета на Експертен съвет и са издадени съответните заповеди за внедряване.

3.    Изработен е билборд и две табели, информиращи за разработката на проект по безопасност на труда в Кооперация  ЕКД „АУТОМОЛ”.

Предстои поръчката и изработването на предвиденото оборудване за подобряване условията на безопасен и здравословен труд .

Поради процедура на препроектиране на сайтовете на ЕКД „АУТОМОЛ”, едва сега ни се отдаде  възможността да обявим реализирането на проекта в рестартиралия сайт.

Настоящият материал е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Кооперация ЕКД”АУТОМОЛ” гр.Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на този материал и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика- Агенцията по заетостта – Гл.Дирекция ЕФМП.