Завършен успешно проект по европейска програма за безопасен труд    На 31.10.2013г. на пресконференция, кооперация ЕКД „АУТОМОЛ” гр.Пловдив , отчете успешното изпълнение на проект от Оперативна програма „Човешки ресурси” свързан със създаване на условия за безопасен и здравословен труд в автосервиза на Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ” Пловдив. Проектът даде възможност да се използва дадената безвъзмездно финансова помощ в размер на 53 хил.лева за подобряване на организацията на  труда и условията на работа на работниците в сервиза.

      В проекта бяха заложени за изпълнение три важни за автосервиза дейности.

     По първата дейност с помощта на специалисти от външна организация бе разработен анализ на организацията на трудовата дейност в сервиза, анализ на приложението на изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд и анализ на здравословното състояние на работниците и служителите на сервиза. В резултат на направените констатации и анализ на силните и слабите страни в организацията на трудовия процес бе разработен проект за нова организация на труда , включително за привличане на клиенти, оптимизиране на работния процес и направени предложения за подобряване на условията на труд. В резултат на този анализ бяха приети и предложения за закупуване на съоръжения, свързани с подобряване  условията на труд.

    На основа на тези заключения е решена и втората дейност по проекта, а именно инсталиране на оборудване, свързано с подобряване на условията за безопасен и здравословен труд. За тази цел бе поръчана, изработена и   монтирана   обезпрашаваща вентилационна инсталация за отвеждане на праховете частици и вредните химически емисии от подготвителното отделение на бояджийския участък, която освен за подобряване на условията на работа ще спомогне и за подобряване качеството на боядисаните автомобили или отделни техни части.

      По третата дейност са разработени нормали свързани с безопасност на труда за всяко работно място в сервиза. Предвид новото, внедрено в последната година, оборудване бяха разработени и технологии за работа с това оборудване.

   В резултат на изпълнението на проекта и получената чрез него финансова подкрепа , ръководството на Автосервиза смята, че  налице са всички предпоставки за по добро бъдеще на автосервиза , в т.ч и условия за безопасен и здравословен труд от една страна и подобряване на качеството на работа  в сервиза от друга страна.