Проведена пресконференция от Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ”гр.Пловдив във връзка със завършване на проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, - „Европейски стандарт – автосервиз АУТОМОЛ гр.Пловдив”, договор № ESF 2302 – 06 – 1010 с Агенция по заетосттаНа  31.10.2013г.  на територията на автосервиз ”ЕКД АУТОМОЛ” бе организирана пресконференция във връзка с приключване на дейностите по проект финансиран от Европейския социален фонд към ЕС на тема „ Европейски стандарт – автосервиз „АУТОМОЛ” гр.Пловдив.

         

          Пресконференцията бе открита от председателя на Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ” г-н Костадин Димитров. На конференцията присъстваха представители на сродни организации, представители на външните изпълнители на поръчки по дейностите на проекта, представители на целевата група – автнобояджии , журналисти от електронни медии. Отчет за изпълнението на проекта прочете г-н Тихомир Тодоров – координатор на проекта. Отчетено бе изпълнението на главните три дейности, залегнали в основата на проекта, а именно:

          1. Анализ на състоянието и проектиране  на организация на трудовата дейност в ЕКД „АУТОМОЛ”.

          2. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии в ЕКД”АУТОМОЛ” гр.Пловдив”

          3. Поръчка , изработка и монтаж на Инсталация на обезпрашителна вентилационна система за подготовителното отделение  на бояджийския участък.

          Отчетено бе, че благодарение на безвъзмездната помощ, получена чрез оперативната програма „Развитие на човешки ресурси” автосервизът получава едно модерно съоръжение за обезпрашаване на подготвителното отделение на бояджийния участък, благодарение на което се подобряват условията на труда в отделението, влияещи на здравето на работещите в него и от друга на качеството на боядисваните автомобили, свързано с премахване на полепнали прашинки върху предназначените за боядисване елементи на автомобила.

          Автосервизът получава безвъзмездно и разработени нормали и инструкции  за безопасни условия на труд на всички работни места, придружени от типови технологии на част от тези работни места, свързани с новото оборудване и технологии, усвоявани в автосервиза.

          Автосервизът получава и анализ на организационното си състояние до момента на проектиране и предложения за нова организация на трудовата дейност в автосервиза.

          Отчетена бе и работата на екипа за организация и управление на проекта.

          Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд към Европейския съюз. Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта като договарящ орган по проекта.

 

 

                        Координатор на проекта :Тихомир Тодоров